آسمان شب بر فراز دریاچه دیانچی
2024/01/31 14:49:57

آسمان شب بر فراز دریاچه دیانچی در استان یون نان جنوب غربی چین همچون بوم نقاشی نفس گیر به نظر می رسد. 

  • 2024/01/31 14:49:57
  • GMT+08:00
  • /