مهارت های فوق العاده گلدوزی قوم یی
2024/01/29 21:24:17

 با مهارت های فوق العاده گلدوزی که نسل به نسل منتقل شده است، مردم گروه قومی یی از استان خودمختار چوشیونگ یی در جنوب غربی یون نان چین، با نخ و سوزن سعادت و خوشبختی خود را به تصویر می کشند.

  • 2024/01/29 21:24:17
  • GMT+08:00
  • /