خشک کردن ماهی در «شائو شینگ»
2024/01/25 20:32:29

مردم شائو شینگ در استان جه جیانگ واقع در شرق چین ماهی های بزرگی که گرفته اند را به این شکل زیر نور آفتاب خشک می کنند. 

  • 2024/01/25 20:32:29
  • GMT+08:00
  • /