فوتبال در روستاهای کابل
2024/01/24 16:27:18

کودکان روستای آلوخیل شهر کابل، مرکز افغانستان، با وجود سرمای هوا، روی زمین های خاکی از فوتبال بازی کردن لذت می برند.   

  • 2024/01/24 16:27:18
  • GMT+08:00
  • /