برداشت ریشه نیلوفر آبی در شرق چین
2024/01/20 21:07:28

کشاروزان انبوهی از ریشه های نیلوفر آبی را در طی یک برداشت زمستانی در انچینگ، استان آن هویی درشرق چین حمل می کنند.

  • 2024/01/20 21:07:28
  • GMT+08:00
  • /