قرقاول های طلایی
2024/01/20 10:02:18

قرقاول های طلایی با پرهای رنگارنگ و دم های بلند زیبا، گونه ای تحت حفاظت دولتی درجه دو در چین بر روی صخره ای در شهرستان لوشی، استان هه نان در مرکز چین.


  • 2024/01/20 10:02:18
  • GMT+08:00
  • /