هدیه روسری به مادر
2024/01/18 21:27:25

در آستانه سال نو چینی، دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در چیان شی، استان گویی جو در جنوب غربی چین در یک فعالیت موضوعی، شال و روسری هایی که خودشان رنگ کرده بودند را به مادرانشان هدیه دادند.

  • 2024/01/18 21:27:25
  • GMT+08:00
  • /