ترویج اقتصاد سالمندمحور برای مقابله با تأثیرات پیرشدن جامعه در چین
2024/01/16 11:07:00

چین اخیراً دستورالعملی را برای تقویت اقتصاد سالمندمحور با نام «اقتصاد جمعیت سفیدمو» منتشر کرد که هدف از آن مقابله با چالش ها ناشی از پیر شدن جمعیت است.

به گزارش رادیو و تلویوزین مرکزی چین، در این دستورالعمل که توسط دفتر شورای دولتی چین صادر شده، تدابیری در جهت گسترش، استانداردسازی و پرورش خوشه‌های صنعتی و تقویت برندسازی در صنایع سالمندمحور، قید شده است.

در این سند بر ارائه خدمات معیشتی و پزشکی بهتر به جمعیت سالمندان و توسعه بیشتر مؤسسات مراقبت از سالمندان تأکید شده است.

در این سند پیش بینی شده که حدود 10 پارک صنعتی در سراسر کشور برای توسعه اقتصاد سالمندمحور و پرورش بنگاه های اقتصادی پیشتاز در این زمینه و ایجاد انگیزه مصرف در میان سالمندان ایجاد خواهد شد.

در این دستورالعمل همچنین تاکید شده که باید بر پرورش مدل‌های تجاری جدید مرتبط با سلامت هوشمند و مراقبت از سالمندان، مانند توسعه ربات‌های پرستار و خانه‌دار و محصولات زیست‌فناوری کمک‎کننده به کاهش بیماری‌های ناشی از افزایش سن تمرکز شود.

این دستورالعمل همچنین مؤسسات مالی را به ارائه محصولات بیشتر برای حمایت از ایجاد تأسیسات و پروژه‌های مربوط به مراقبت از سالمندان تشویق کرده است.

در این دستورالعمل، «اقتصاد جمعیت سفیدمو» به صورت «فعالیتهای اقتصادی در جهت ارائه محصولات و خدمات متناسب با سالمندان و آماده سازی جامعه برای مقابله با چالش های ناشی از سالخوردگی جمعیت» تعریف شده است

  • 2024/01/16 11:07:00
  • GMT+08:00
  • /