فراتر رفتن میزان تولید نفت و گاز چین در سال 2023 از 390 میلیون تن
2024/01/14 15:16:47

خبرنگاران از «اداره ملی انرژی چین» کسب اطلاع کردند که میزان تولید نفت و گاز چین در سال 2023 از 390 میلیون تن (TOE) فراتر رفته، رکوردی جدید را ایجاد کرد، و برای هفتمین سال متوالی رشد سالانه چند ده میلیون تنی خود را حفظ کرده و رکورد بالایی را به ثبت رسانده است.

در این میان، تولید نفت خام به 208 میلیون تن رسید که نزدیک به 19 میلیون تن افزایش قابل توجهی نسبت به سال 2018 داشت؛ تولید گاز طبیعی به 230 میلیارد متر مکعب رسید که شتاب افزایش تولید 10 میلیارد مترمکعبی را برای هفت سال متوالی حفظ کرد.

میدان نفتی «دا چینگ» میزان تولیدات باثبات 30 میلیون تنی را برای 9 سال متوالی حفظ کرده و در مجموع بیش از 2.5 میلیارد تن نفت خام تولید کرده است که 36 درصد از کل تولیدات نفت خام خشکی کشور را تشکیل داده است. اکتشافات در زمین عمیق و بسیار عمیق همچنان بطور مستمر دستاورد بزرگی را حاصل کرد. چین به طور موثر تعدادی میدان نفتی عمیق را با ظرفیت تولید 11.8 میلیون تن در سال 2023 ساخته است.

  • 2024/01/14 15:16:47
  • GMT+08:00
  • /