مسابقه مهارت های حرفه ای آرایش هان فو
2024/01/13 18:04:34

72 آرایشگر در لوئولونگ، استان هه نان مرکز چین برای نوآوری زیبایی شناختی فرهنگ لباس پوشیدن به سبک قدمی چینی در مسابقه مهارت های حرفه ای آرایش هان فو با یکدیگر رقابت کردند.  

  • 2024/01/13 18:04:34
  • GMT+08:00
  • /