بزرگترین نیروگاه بادی ساحلی در جهان
2024/01/11 14:46:37

بزرگترین نیروگاه بادی ساحلی در جهان، با ظرفیت کل نصب شده 6000 مگاوات در پروژه فاز I، اولین دسته از 216 توربین بادی متصل به شبکه را اخیرا در اولانقاب شمال چین مشاهده کرد. 

  • 2024/01/11 14:46:37
  • GMT+08:00
  • /