معبد هوایوان
2024/01/10 21:41:04

معبد هوایوان در شانشی چین، پس از بارش برف با شکوه تر و پر ابهت تر به نظر می رسد. 

  • 2024/01/10 21:41:04
  • GMT+08:00
  • /