رشد میزان تولید نفت و گاز چین در سال 2023
2024/01/09 16:27:21

میزان تولید نفت و گاز چین در سال 2023 از 390 میلیون تن (TOE) فراتر رفت و برای هفتمین سال متوالی رشد سالانه چند ده میلیون تنی خود را حفظ کرد. میزان رشد سالانه متوسط این تولیدات به 11.7 میلیون تن رسید و به یک اوج جدید رشد تولیدات ثبت رساند.

در سال 2023، میزان تولید نفت خام چین به 208 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال 2022 بیش از 3 میلیون تن افزایش یافته و در مقایسه با سال 2018 حدود 19 میلیون تن رشد کرده و بر این اساس، ظرفیت تولید پایدار و باثبات نفت خام در سطح 200 میلیون تنی بیش از پیش تثبیت شده است. از سوی دیگر، میزان تولید نفت خام دریایی نیز با رشد چشم گیری از سطح 62 میلیون تن فراتر رفت و در مدت چهار سال متوالی بیش از 60 درصد میزان رشد کل تولیدات نفت ملی را به خود اختصاص داد. میزان تولیدات گاز طبیعی چین نیز به 230 میلیارد متر مکعب رسید و برای هفتمین سال متوالی میزان رشد ده میلیارد متر مکعبی خود را حفظ کرد.

  • 2024/01/09 16:27:21
  • GMT+08:00
  • /