آبشار یخ زده
2024/01/07 08:54:18

آبشار یخ زده به طول 5 کیلومتر در منطقه گردشگری کوه فوشی، مناظری فوق العاده را تشکیل داده که می تواند بهترین محل عکاسی در جنگ جو، استان هه نان در مرکز چین باشد.

  • 2024/01/07 08:54:18
  • GMT+08:00
  • /