برگزاری نشست کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
2024/01/05 10:32:12

کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز پنجشنبه 4 ژانویه طی نشستی به گزارش‌های کاری گروه های رهبری حزب در کمیته دائمی مجلس نمایندگان خلق، شورای دولتی، کنفرانس مشورت سیاسی خلق، دادگاه عالی خلق، دادستانی عالی خلق و گزارش کار دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گوش داد. شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ریاست این نشست را برعهده داشت و سخنرانی مهمی را نیز ایراد کرد.

این نشست بر آن بود که بعد از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین،  گروه های رهبری حزب در کمیته دائمی مجلس نمایندگان خلق، شورای دولتی، کنفرانس مشورت سیاسی خلق، دادگاه عالی خلق، دادستانی عالی خلق در پیشبرد توسعه اقتصادی و تضمین ثبات اجتماعی سهم‌ مثبت داشته اند و کارهای آنها در زمینه‌های مختلف به ثمرات جدید نایل آمده ‌است.

از زمان بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، دبیرخانه دور جدید کمیته مرکزی با جدیت وظایف خود را انجام داده و در پیشبرد اجرای تصمیمات و ترتیبات کمیته مرکزی حزب کمونیست، تقویت وضع قوانین و مقررات داخل حزب و هدایت روند ایجاد و اصلاح سازمان‌های گروه های توده‌ ها کارهای موثر زیادی انجام داده اند.

در این نشست تاکید شد که امسال هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین و یک سال کلیدی برای دستیابی به اهداف "چهاردهم برنامه پنج ساله " است. گروه های رهبری حزب در کمیته دائمی مجلس نمایندگان خلق، شورای دولتی، کنفرانس مشورت سیاسی خلق، دادگاه عالی خلق، دادستانی عالی خلق باید امور خود را بر ترویج مهمترین موضوع سیاسی یعنی مدرنیزاسیون چین متمرکز کنند. دبیرخانه کمیته مرکزی در سال جدید باید طبق استقرار و الزامات دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و کمیته دائمی آن، نکات کلیدی را برجسته کرده، آنها را به خوبی اجرا کرده و پیوسته وظایف محوله از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را انجام دهد.

  • 2024/01/05 10:32:12
  • GMT+08:00
  • /