رودخانه فن هه زیر برف
2024/01/03 15:41:57

با بارش برف و پوشیده شدن بخش زیادی از زمین با برف سفید، اکنون مناظر دیدنی فراوان است. رودخانه فن هه در شهرستان پینگ یاو، استان شانشی در شمال چین، نمونه ای از زیبایی های زمستان امسال است. 

  • 2024/01/03 15:41:57
  • GMT+08:00
  • /