نمایشگاه گل داودی در شن جن
2024/01/02 10:27:26

 نمایشگاه گل داودی در شن جن، استان گوانگ دونگ در جنوب چین، تلفیقی هماهنگ از طبیعت و باغبانی است که همگان را به تماشا می خواند. 

  • 2024/01/02 10:27:26
  • GMT+08:00
  • /