پرندگان دم دراز در داچینگ
2024/01/02 19:34:28

پرندگان دم دراز در داچینگ، استان هی لونگ جیانگ در شمال شرقی چین در حال بازیگوشی و جست و خیز و جست و جوی غذا در میان برف هستند. 

  • 2024/01/02 19:34:28
  • GMT+08:00
  • /