زیبایی جاده در زمستان
2023/12/31 17:41:00

در یک بزرگراه روستایی در نان چانگ، استان جیانگ شی در شرق چین، شاخه درختان سکویا در امتداد جاده در فصل زمستان از زرد به قرمز تغییر می کند. 

  • 2023/12/31 17:41:00
  • GMT+08:00
  • /