منظره خیره کننده یک نیروگاه خورشیدی
2023/12/31 22:44:29

در شهر ده لینگا، استان چینگ های در شمال غربی چین، یک نیروگاه خورشیدی خیره کننده و ساختمان های مختلف، به خوبی با بارش برف جادویی بازسازی شده و شهر حال و هوای رویایی گرفته است.

  • 2023/12/31 22:44:29
  • GMT+08:00
  • /