برگزیدن سرنوشت مشترک
2023/12/31 20:44:33

 پس از جشن«دونگ جی»، روزها طولانی تر می شوند و سال‌ در چرخه نو شدن قرار می گیرد.

2023 یک سال معمولی و آسان نبود.

در این دنیا علاوه بر صلح و اتحاد، جنگ و دود هم هست؛ کشورها در کنار توسعه و پیشرفت با سختی و چالش نیز روبه رو می شوند؛ خانواده ها هم شادی دارد هم غم؛ مردم در کنار خوشبختی، بدبختی را نیز ممکن است تجربه کنند.

انتخاب های مختلف منجره به ندگی های متفاوتی می شود و باورهای یکسان  اهداف مشترک را تحقق می دهد. 

اهداف مردم چین هم بلندپروازانه و هم ساده است اما در نهایت آنان می خواهند که یک زندگی خوبی داشته باشند."  در این سیاره آبی رنگ، آینده، رفاه و سرنوشت همه ما با یکدیگر مرتبط است.

بیایید در سال 2024، امید و خوشبختی را در آغوش بگیریم، خرد تمام بشریت را گردآوری کنیم و سرنوشت مشترک خود را برگزینیم.


  • 2023/12/31 20:44:33
  • GMT+08:00
  • /