برداشت ریشه های نیلوفر آبی
2023/12/30 13:22:50

برداشت زیاد ریشه های نیلوفر آبی نوید درآمد قابل توجهی را برای کشاورزان شهرستان یان تینگ، استان سی چوان در جنوب غربی چین می دهد. 

  • 2023/12/30 13:22:50
  • GMT+08:00
  • /