پرژوه برج های مرکز شهر العامین
2023/12/30 17:25:00

پرژوه برج های مرکز شهر العامین در شهر جدید العامین، مصر، پروژه ای با حمایت چین تحت ابتکار کمربند و جاده از روز دوشنبه سقف سازی ساختارهای اصلی خود را آغاز کرد. پروژه مجتمع مرتفع شامل یک برج نمادین به ارتفاع 300 متر چهار ساختمان به ارتفاع 200 متر و تاسیسات تجاری و شهری وابسته به مساحت 1.09 میلیون متر مربع است. 

  • 2023/12/30 17:25:00
  • GMT+08:00
  • /