سالی که من در چین بودم
2023/12/28 11:27:46

برای مهراز کرمی یک نقاش جوان ایرانی، آمدن به یک روستا در چین و انجام کاری که دوستش دارد، یکی از بهترین تصمیمات در زندگی بوده است. در آثار نقاشی او می توان، احترام به طبیعت، عشق به زندگی و درک عمیق از الحاق تمدن ها را دید. از طریق قلم او می شود با روستاهای زیبا و گشایش روستاهای چین و سیمای جدید چین در همزیستی مردم و طبیعت آشنا شد.

با ما همراه باشید!


  • 2023/12/28 11:27:46
  • GMT+08:00
  • /