چین زیرساخت خدمات برای مناطق شهری را بهبود می‌بخشد
2023/11/30 09:40:34

چین به ارزیابی دقیق و تنظیم زیرساخت خدمات در جوامع شهری به منظور پاسخ دادن به نیازهای فوری مردم و بهبود کلیه ارتباطات ضعیف به منظور توسعه پایدار شهرها خواهد پرداخت.

بر اساس اعلام وزارت مسکن و توسعه روستایی، این کشور قصد دارد ارزیابی فراگیر تاسیسات خدماتی جوامع شهری در سطح استانی یا بالاتر از آن را از سال 2024 آغاز کند.

تلاش‌هایی برای شناسایی مشکلات مرتبط با تاسیسات جوامع در بخش خدمات سالمندان و کودکان و همچنین فعالیت‌های عمومی و فرهنگی صورت خواهد گرفت. این مشکلات در پلتفرم‌های اطلاع رسانی مرتبط ثبت خواهد شد و بصورت فعال به روز رسانی می‌شوند.

وزارت مسکن و توسعه روستایی چین این کار ارزیابی را در شهرهای پایلوت از سال 2018 مدیریت کرده است. تحت مدیریت این وزارتخانه 56 هزار تاسیسات خدمات جوامع در این حوزه‌ها شامل خدمات سالمندان و کودکان در میانه نوسازی مناطق مسکونی قدیمی شهری اضافه شده به گونه‌ای که بیش از 38 میلیون خانوار از آن بهره مند می‌شوند.

  • 2023/11/30 09:40:34
  • GMT+08:00
  • /