تأکید شی جین پینگ بر توسعه نظام حقوقی مربوط به امور خارجه
2023/11/29 10:01:43

شی جین پینگ،‌ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست روز دوشنبه به عنوان رئیس جلسه مطالعاتی دفتر سیاسی این کمیته بر نیاز به تقویت نظام حقوقی مربوط به امور خارجه در چین تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد به منظور پیشبرد توسعه چین نیاز به ایجاد شرایط حاکمیت قانونی و محیط مطلوب خارجی وجود دارد.

رئیس جمهور شی تأکید کرد تقویت حاکمیت قانون در امور خارجه در طولانی مدت به نفع ساختن یک ملت قوی و پیشرفت رستاخیز ملی در یک مسیر مدرنیزاسیون چینی خواهد بود.

او در ادامه بر اهمیت فوری توسعه نظام حقوقی مربوط به امور خارجه در ترویج گشایش با استاندارد بالا و پاسخگویی به خطرات و چالش های خارجی تأکید کرد.

رئیس جمهور شی با اشاره به لزوم داشتن توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع بر نیاز به ترویج یک نظام حقوقی مربوط به امور خارجه و ظرفیت مورد نیاز برای ملزومات توسعه با کیفیت بالا و گشایش با استاندارد بالا تأکید کرد.   

  • 2023/11/29 10:01:43
  • GMT+08:00
  • /