عروسی دسته جمعی در چینگ دائو
2023/11/20 20:50:34

یک عروسی دسته جمعی در چینگ دائو، استان شاندونگ برگزار شد. صدها زوج دسته گل در دست گرفتند و عهد خود را بستند، دریا هم شاهد عشق آن ها شد. 

  • 2023/11/20 20:50:34
  • GMT+08:00
  • /