نمای برفی دیوار شهر باستانی شی‌ان
2023/11/20 16:49:09

نمای برفی دیوار شهر باستانی شی‌ان، استان شانشی در شمال غربی چین 

  • 2023/11/20 16:49:09
  • GMT+08:00
  • /