برگ های قرمز آتشین افرا
2023/11/18 12:48:46

برگ های قرمز آتشین افرا چشم انداز کوه زی شی در چوشیونگ، در استان یون نان در جنوب غربی چین را بیش از پیش زیباتر ساخته است. 

  • 2023/11/18 12:48:46
  • GMT+08:00
  • /