انتشار کتاب سفید درباره «شی زانگ» از سوی دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین
2023/11/10 11:29:17

دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین دهم نوامبر کتاب سفید با عنوان «عملکرد راهبردهای حزب برای اداره شی زانگ (تبت) در عصر جدید و دستآوردهای تاریخی آن» منتشر کرد.

در این کتاب سفید اشاره شده که  راهبرد حزب برای اداره شی زانگ  در عصر جدید مبتنی بر تمرین سوسیالیسم با ویژگی های چینی و واقعیت امور شی زانگ است، عمیقاً ماهیت قوانین امور شی زانگ را آشکار می کند و به طور علمی به مجموعه از موارد جهت دار و مسائل استراتژیک پاسخ می دهد، به ارائه یک جمع بندی از تجربیات موفق مردم در حکومت، ثبات  و  رونق  شی زانگ و توسعه نوآورانه آن و همچنین  بیان متمرکز اندیشه شی جین پینگ در مورد سوسیالیسم با ویژگی های چینی  در عصر  جدید درباره  امور شی زانگ می پردازد و دستورالعمل های اساسی برای انجام بهتر أمور شی زانگ  فراهم می آورد.

در این کتاب سفید آمده است که تحت هدایت استراتژی حزب برای اداره شی زانگ در عصر جدید و با حمایت قوی مردم سراسر کشور، کادرها و توده های همه اقوام در شی زانگ با یکدیگر همکاری کرده و به پیشرفت همه جانبه و دستاوردهای تاریخی در کارهای مختلف دست یافته اند، وضعیت کلی جامعه شی زانگ همچنان باثبات و خوب است، اقتصاد به طور همه جانبه و سریع در حال توسعه است، سطح زندگی مردم دائما در حال بهبود است، انسجام قومی و مذهبی ،  رونق و توسعه فرهنگی ، بهبود محیط زیست  و استحکام  امنیت مرزها تحقق یافته است.  شی زانگ  همراه با مردم کشور،  جهشی بزرگ را از ایستادن روی پای خود تا رسیدن به مرحله ثروتمند شدن و قوی شدن را تحقق بخشیده  و سفر جدیدی را برای ساختن همه جانبه یک کشور سوسیالیستی مدرن آغاز کرده است.

این کتاب سفید تأکید می کند که واقعیات به طور کامل ثابت کرده است که تنها باید بر اجرای جامع و کامل استراتژی حزب برای حکومت بر شی زانگ در عصر جدید پایبند بود و بر آن اصرار ورزید که تمام بخش های توسعه باید بر پایه اهمیت همبستگی و پیشرفت ملی، اهمیت حفظ وحدت و مخالفت با تجزیه طلبی انجام شود.  تنها با تمرکز بر چهار موضوع اصلی ثبات، توسعه ، محیط زیست و تقویت مرزها،  ثبات بلندمدت و توسعه کیفی شی زانگ تضمین می‌شود.


 

  • 2023/11/10 11:29:17
  • GMT+08:00
  • /