درخواست رهبر چین برای ساخت چین زیبا و بهبود مکانیسم نظارت بر انحصار طبیعی
2023/11/08 11:16:02

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رییس جمهور و رییس کمیسیون نظامی مرکزی چین روز سه شنبه بر ساخت یک چین زیبا و بهبود مکانیسم نظارت بر انحصار طبیعی تاکید کرد.

وی این سخنان را در زمان ریاست سومین نشست کمیسیون مرکزی تعمیق جامع اصلاحات ملی بیان کرد.

این کمیسیون دستورالعمل هایی را در مورد مسائلی از جمله حفاظت از محیط زیست و عملیات سرمایه های ملی تصویب کرد.

شی جین پینگ با اشاره به این که ساخت چین زیبا یکی از اهداف مهم برای تشکیل همه جانبه کشور سوسیالیستی مدرن است، بر ضرورت دستیابی به هدف ساخت یک چین زیبا تا سال 2035، جلوگیری و کنترل آلودگی و تسریع در رسیدن به مدل توسعه سبز تاکید کرد.

رهبر چین همچنین خواستار افزایش تنوع و ثبات اکوسیستم، تضمین امنیت، بهبود سیستم امنیتی و پیشبرد پیشرفت های اساسی در محیط زیست بوم شد.

در نشست یاد شده، شی جین پینگ خواستار مدیریت بهتر و افزایش کارآیی دریافت و پرداخت در بودجه های سرمایه ای ملی شد.

رهبر چین در مورد بهبود مکانیسم نظارت بر انحصار طبیعی، خواستار تقویت طراحی نهادی، بهبود سیستم نظارتی و افزایش توانمندسازی نظارتی، تقویت کنترل اقتصاد دولتی بر انحصار طبیعی شد تا بهتر به نیازهای ساخت سیستم زیربنایی مدرن و تامین امنیت ملی پاسخ دهد.

شی جین پینگ همچنین خواستار مشارکت کارشناسان در تصمیم گیری های عمومی شد و بر اهمیت مدیریت زیست محیطی هدفمند و مبتنی بر منطقه تاکید کرد.

  • 2023/11/08 11:16:02
  • GMT+08:00
  • /