تشویق زنان برای مشارکت در مدنیزاسیون چین از سوی شی جین پینگ
2023/10/31 09:36:54

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین روز دوشنبه 30 اکتبر زنان کشور را به تلاش و مشارکت در مدرنیزاسیون چین تشویق کرد.

شی جین پینگ در جریان گفتگو با گروه رهبری جدید فدراسیون زنان سراسر چین بر اهمیت پایبندی به مسیر سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی برای توسعه زنان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تاکنون، کمیته مرکزی حزب به طور مستمرنظام قانونی را برای حمایت از حقوق و منافع زنان و کودکان بهبود بخشیده و محیط توسعه را برای زنان بهینه کرده و به حصول دستاوردهای تاریخی در زمینه امور زنان کمک کرده است.

در پنج سال گذشته، زنان چین با هدایت فدراسیون‌های زنان در همه سطوح چین، در زمینه های ارتقای توسعه با کیفیت بالا، ساختن همه جانبه جامعه‌ای نسبتاً مرفه، فقرزدایی، مبارزه با همه گیری کرونا، نوآوری فنی و احیای روستایی تلاش کرده اند. وی افزود که زنان چین آموزش خانواده و فضایل خانوادگی را ترویج و خدمات حمایت از حقوق و منافع را برای نیازمندان ارائه کرده اند.

رئیس جمهوری خلق چین زنان چین را به ایفای کامل توانایی ها و نقش مثبت خود در روند اجرای ایده توسعه جدید، ایجاد الگوهای توسعه جدید، ارتقای توسعه با کیفیت بالا، دستیابی به خوداتکایی در سطح بالا و ایجاد یک کشور قدرتمند با استفاده از علوم و فنون و کمک به پیشرفت روستایی تشویق کرد.

رئیس جمهور شی گفت که انجام کارهای خوب در امور زنان نه تنها به پیشرفت خود زنان بلکه به هماهنگی خانواده ها و جامعه و همچنین توسعه و پیشرفت ملی نیز مربوط می شود.

شی جین پینگ با اشاره به اینکه حمایت از حقوق و منافع مشروع زنان و کودکان، ترویج برابری جنسیتی و توسعه همه جانبه زنان و کودکان از عناصر مهم مدرنیزاسیون چین است، از فدراسیون‌های زنان در همه سطوح خواست تا با به کار گیری اقدامات لازم، مشکلاتی که حقوق و منافع زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد را حل کنند.  • 2023/10/31 09:36:54
  • GMT+08:00
  • /