راهی به شکوفایی | رو به نوآوری
2023/10/16 15:33:44

چین و کشورهای مشترک در ساخت و ساز ابتکار "کمربند و جاده"، با استفاده از برتری خود، پی در پی زمینه‌های همکاری را گسترش می دهند و در الگوی همکاری نوآوری می کنند تا فضای همکاری بین‌المللی وسیع‌تر شود.

طی ده سال گذشته، چین و کشورهای مشترک در ساخت و ساز ابتکار "کمربند و جاده" و سازمان‌های بین‌المللی فعالانه سازوکار همکاری در توسعه سبز و کم کربن را ایجاد کرده و به طور مشترک توسعه سبز را ترویج و نیز مشترکا با تغییرات اقلیمی مقابله می کنند. طی ده سال گذشته، چین و کشورهای مشترک در ساخت و ساز ابتکار "کمربند و جاده" با تقویت ارتباطات بین سیایت ها، مقررات و معیارها در زمینه دیجیتالی، به طور مشترک محیط توسعه دیجیتالی باز، منصفانه، عادلانه و بدون تبعیض را می سازند. طی ده سال گذشته، چین با کشورهای مشترک در ساخت‌ و ساز ابتکار "کمربند و جاده" با تقویت همکاری و نوآوری، انتقال فناوری و اشتراک دانش را تسریع بخشیده و پی در پی محیط نوآوری را بهبود می بخشند. ساخت و ساز مشترک "کمربند و جاده" در زمینه‌های همکاری جدید از جمله سبز، نوآوری و دیجیتال، پی در پی رو به نوآوری حرکت کرده و به سوی توسعه با کیفیت پیشرفت می کند.

  • 2023/10/16 15:33:44
  • GMT+08:00
  • /