راه شکوفایی | ارتباط همه جانبه
2023/10/16 11:25:26

برقراری ارتباط با مردم، اساسی ترین، محکم ترین و پایدارترین اتصال است. به منظور ترویج همکاری ها در ابعاد سیاست، تجهیزات، تجارت، سرمایه و غیره، رییس جمهور شی جین پینگ خواستار تقویت ارتباط بین مردم و ایجاد بنیان مردمی و اجتماعی برای گسترش همکاری های منطقه ای شد. طی ده سال گذشته، چین با کشورهای مشترک در ساخت کمربند و جاده در ابعاد فقرزدایی، اشتغال زایی، کاهش بحران غلات، هماهنگی آموزشی و بهداشتی به همکاری های عمیق پرداخته که بر اساس ارتباط همه جانبه، روزهای زیبای خود را می سازند.

  • 2023/10/16 11:25:26
  • GMT+08:00
  • /