شادی با برداشت فراوان
2023/09/19 14:26:11

ذرت برداشت شده در زیر نور آفتاب مانند یک لحاف طلایی روی زمین دیده می شود! کشاورزان در شیان، استان هوبی، محصولات را خشک می کنند و آن ها را به شکلی منظم می چینند. 

  • 2023/09/19 14:26:11
  • GMT+08:00
  • /