تأسیس دفتر توسعه اقتصاد بخش خصوصی در چین
2023/09/05 16:09:03

بالاترین نهاد برنامه ریزی اقتصادی چین در میان مجموعه ای از سیاست های مربوط به رشد بخش خصوصی اقدام به ایجاد یک دفتر توسعه اقتصاد بخش خصوصی کرد. به گفته این کمیسیون، اصلی ترین مسئولیت های این دفتر شامل پیگیری، مطالعه و تحلیل روند توسعه اقتصاد بخش خصوصی، هماهنگی و سازماندهی فرآیندهای مربوط به سیاست ها و تدابیر توسعه آن و برنامه ریزی سیاست های ترویج رشد سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی خواهد بود. 

این دفتر همچنین مسئولیت ایجاد یک سازوکار برای ارتباط منظم با شرکت های و مؤسسات بخش خصوصی، هماهنگی تلاش ها در جهت حل مسائل مهم مربوط به توسعه اقتصاد بخش خصوصی و اقدام در جهت بهبود توان رقابتی این بخش در سطح بین المللی را نیز بر عهده خواهد داشت.

اخیرا، چین مجموعه ای از سیاست ها و تدابیر مختلف را برای تقویت رشد اقتصاد بخش خصوصی اعلام کرده است.

  • 2023/09/05 16:09:03
  • GMT+08:00
  • /