بررسی مقررات آموزش کادرها از سوی دفتر سایسی حزب کمونیست چین
2023/09/01 10:37:26

 دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز پنجشنبه 31 اوت مقررات و برنامه پنج ساله برای آموزش و پرورش کادرها را مورد رسیدگی قرار داد. 

شی جین‌پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ریاست این نشست را بر عهده گرفت. 

در این نشست توافق شدکه حفظ آرمان ها و اعتقادات راسخ کادرها باید به عنوان یک وظیفه اساسی در جریان آموزش در نظر گرفته شود و بر تقویت توانایی های حکمرانی آنها در همه جنبه ها تمرکز شود. 

در این جلسه تصمیم بر آن شد که هدف از این آموزش، پرورش تیمی از کادرهایی باشد که از نظر سیاسی دارای اراده محکم هستند و نیز قادر به انطباق با نیازهای عصر جدید و رهبری روند مدرنیزاسیون چین هستند. 

  • 2023/09/01 10:37:26
  • GMT+08:00
  • /