شهر باستانی «فنگ هوانگ»
2023/08/31 15:52:48

 شهر باستانی فنگ هوانگ در استان هونان واقع در جنوب چین شاهد حضور انبوهی از تماشاگران در امتداد هر دو کرانه رود «توئو جیانگ» است که مجذوب نمایش رنگ و نور در این شهر شده اند.

  • 2023/08/31 15:52:48
  • GMT+08:00
  • /