دامپروران شهرستان لی ووچی تبت در راه ثروتمند شدن هستند
2023/08/22 19:35:36

در شهرستان لی ووچی منطقه خودمختار تبت چین، توسعه صنعت پرورش یاک (گاو تبتی) بطور موثر به افزایش درآمد مردم محلی کمک کرده است. گوشت یاک لی ووچی به محصول با نشانه جغرافیایی ملی چین تبدیل شده است. شرکتهای کمک رسان به تبت مناطق داخلی چین همچنین مرکز داده های بزرگ را در این منطقه تاسیس کرده و توسعه صنایع کشاورزی و دامپروری محلی در راه مدرنیزاسیون را ترویج می کند و بدین ترتیب سهمی برای افزایش درآمد دامپروران محلی ادا کرده است.  • 2023/08/22 19:35:36
  • GMT+08:00
  • /