از راه رسیدن پاییز و فصل شلوغ کشاورزی
2023/08/08 16:40:40

بر اساس تقویم کشاورزی چین، هشتم اوت امسال «لی چیو» (آغاز پاییز) سیزدهمین دوره از بیست و چهار دوره خورشیدی و همچنین اولین دوره خورشیدی در فصل پاییز است.

در مناطق مختلف چین از این روز فصل فعالیت های کشاورزی آغاز می شود.


  • 2023/08/08 16:40:40
  • GMT+08:00
  • /