رئیس پیشین صندوق جهانی غذا: چین سه "بذر مهم" را برای رونق کشاورزی کاشته است
2023/07/06 11:36:45

کنت مک کوئین،  رئیس پیشین صندوق جهانی غذا در مصاحبه با خبرنگار شبکه سی جی تی ان چین گفت که چین با انجام دادن درست سه کار اساسی، از نیروی بالقوه و عظیم کشاورزی خود بهره برده است. نخست اینکه چین تصمیم سیاسی تقسیم سیستم کشاورزی جمعی در میان خانوارهای مجزا را به اجرا گذاشت. دوم، چین مراکز تحقیقات کشاورزی و خدمات ترویجی را ایجاد کرد که منجر به پیشرفت‌ کشاورزی در این کشور شدند و مهمتر از همه اینکه در سومین گام، چین شبکه مهم مسیرهای میان مزارع به بازارها را از پوشش سراسری حدود 50 درصدی در سال 1979 به پوشش صد درصدی در حال حاضر رسانده است و این شبکه اکنون به ستون و تکیه گاه اصلی رونق گرفتن مزارع تبدیل شده و امکان توزیع بذر و فروش محصولات کشاورزی به مراکز شهری را امکان پذیر کرده است.

  • 2023/07/06 11:36:45
  • GMT+08:00
  • /