تضمین امنیت غذایی چین با تصویب قوانین جدید
2023/06/27 14:47:46

قانونگذاران چینی روز دوشنبه 26 ژوئن، بررسی پیش نویس قانون امنیت غذایی را آغاز کردند تا ظرفیت چین برای جلوگیری از خطرات امنیت غذایی افزایش یابد.

لایحه پیشنهادی برای اولین قرائت در جلسه جاری مجلس که از دوشنبه تا چهارشنبه برگزار می شود، به کمیته دائمی مجلس ملی خلق ارائه شد.

این پیش نویس، شامل 11 فصل و 69 مقاله است که بر موضوعات بنیادین چین در حوزه امنیت غذایی، مانند حفاظت از زمین های کشت شده، تولید غلات، و ذخایر غلات تمرکز دارد.

بر اساس توضیحات پیش نویس، علیرغم وضعیت مطلوب کلی در مورد امنیت غذایی، چین با تقاضای فزاینده غلات، چالش های چند وجهی از جمله زمین های زراعی محدود و کم کیفیت و افزایش دشواری در تضمین تولید غلات پایدار و پرمقدار مواجه است.

در این سند آمده است که با هدف ارائه تضمین قانونی برای تقویت امنیت غذایی چین، این پیش نویس بر اساس واقعیت های این کشور تدوین شده است.

این سازمان افزود که قانون پیشنهادی به چالش‌های مربوط به امنیت غذایی برای اطمینان از عرضه کافی غذا در چین می‌پردازد و اقدامات سیاستی بالادستی و دستاوردهای سازمانی را که در عمل آزمایش شده‌اند به هنجارهای قانونی تبدیل می‌کند.

با توجه به اهمیت حفاظت از زمین های زراعی، این پیش نویس مقرر می کند که خطوط قرمز برای حفاظت از زمین های کشاورزی، زمین های زراعی پایه دائمی، اکوسیستم ها و مرزهای توسعه شهری ترسیم و حفظ شود.

یکی دیگر از جنبه های حیاتی این پیش نویس، بهبود ظرفیت تامین غلات اضطراری در کشور است. این پیش نویس تصریح می کند که دولت باید یک سیستم گزارش دهی برای نوسانات غیرمعمول در بازار غلات ایجاد کرده و سامانه واکنش سریع به بحران را فراهم سازد.

اقداماتی برای ترویج حفاظت از غلات و کاهش تلفات، و تقویت مکانیزم مسئولیت پذیری برای تضمین امنیت غذایی نیز در پیش نویس مشخص شده است.

این سند، مقرراتی را برای عواقب قانونی تخلفات مشخص می کند که با قوانین و مقررات موجود مرتبط با مدیریت زمین، کیفیت و ایمنی محصولات کشاورزی، ایمنی مواد غذایی، ضد ضایعات مواد غذایی و ایمنی محل کار هماهنگ هستند.

  • 2023/06/27 14:47:46
  • GMT+08:00
  • /