بزرگراه کویر تاریم
2023/06/14 09:05:30

بزرگراه کویر تاریم (بزرگراه صحرای تاکلاماکان) از دومین بیابان‌ بزرگ متحرک جهان - کویر تاکلامکان عبور می‌کند. قبل از اینکه کمربند سبز ساخته شود، اغلب تحت تأثیر فرسایش شن‌های روان بستر جاده و سنگ‌فرش و تپه‌های شنی قرار می‌گرفت.

این کمربند سبز در دو طرف بزرگراه کویر تاریم ساخته شده است که برای حفاظت از بزرگراه صحرا، بهبود محیط زیست و تحریک توسعه اقتصادی جنوب شین جیانگ اهمیت زیادی دارد.

  • 2023/06/14 09:05:30
  • GMT+08:00
  • /