برنامه عمومی سازی سیار علم و دانش چین به بیش از 500 میلیون نفر خدمت کرده است
2023/06/02 10:41:23

در کشور وسیع چین، منابع آموزش علمی برای بسیاری از مناطق دورافتاده "محصول کمیاب" محسوب می شود. انجمن علوم و فناوری چین به منظور حل مشکلات توسعه نامتوازن علم و دانش در مناطق شهری و روستایی و کمبود امکانات برای عمومی‌سازی علوم در سطح پایه، پروژه کاروان عمومی‌سازی علم و دانش و پروژه موزه علمی سیار چین را در سال های 2000 و 2011 راه اندازی کرد که نمایشگاه ها و کلاس های عمومی سازی علم را به مدارس و روستاها، کارخانه ها در مناطق دور افتاده و مناطق توسعه نیافته منتقل کرد.

در طول سال‌ها، 1746 کاروان عمومی سازی علم در سراسر چین بیش از 50 میلیون کیلومتر طی کرده است که شبکه خدمات عمومی‌سازی علم و دانش با پوشش روستاها تشکیل داده شد؛ موزه‌های سیار علوم در 5686 محل برقرار شد که منابع آموزش های علمی باکیفیت را به 1888 منطقه اداری در سطح شهرستان در 29 استان چین ارایه کرده است. تا کنون، موزه سیار علوم چین و پروژه کاروان عمومی سازی علم و دانش به بیش از 500 میلیون نفر خدمات رسانده است.

  • 2023/06/02 10:41:23
  • GMT+08:00
  • /