گروه‌ فضانوردان شن‌جوئو 16 به فضا می روند
2023/05/29 10:15:14

طبق گزارش دفتر مهندسی برنامه فضاپیماهای سرنشین دار چین، گروه‌ فضانوردان شن‌جوئو 16 متشکل از سه فضانورد، «جینگ هایی پنگ» فرمانده ، «جو یانگ جو» مهندس پرواز هوافضا، و «گوی های چائو» متخصص محموله های آزمایشگاهی است و برای اولین بار سومین دسته از فضانوردان چین ماموریت پروازی خود را یکی پس از دیگری انجام می‌دهند و همچنین "نخستین نمایش" از "اعضای جدید" تیم فضانوردی چین - مهندسان پرواز هوافضا و متخصص محموله های آزمایشگاهی است. فردا یک خدمه کاملاً جدید متشکل از سه  فضانورد برای انجام اولین ماموریت سرنشین دار در مرحله کاربرد و توسعه ایستگاه فضایی به فضا می‌روند.

در ساعت 11:00 روز دوشنبه 29 مه 2023 به وقت پکن، این سه فضانورد با خبرنگاران رسانه‌های چینی و خارجی در مرکز پرتاب ماهواره جوئو چوان دیدار خواهند کرد.

  • 2023/05/29 10:15:14
  • GMT+08:00
  • /