تصاویری از چیدن میوه درختان لوکات توسط کشاورزان
2023/05/26 10:30:51

کشاورزان مشغول چیدن میوه درختان لوکات (ازگیل ژاپنی) در چونگ چینگ  هستند.

  • 2023/05/26 10:30:51
  • GMT+08:00
  • /