منطقه گردشگری و تجاری «سانیا ویسون مارینا»
2023/05/14 13:08:59

منطقه تجاری و گردشگری سانیا ویسون مارینا در شهر سانیای استان #هاینان توسط وزارت فرهنگ و گردشگری چین به عنوان "منطقه تفریحی و گردشگری" نامگذاری شده و شاهد یک روند فرهنگی و مصرف جدید خواهد بود.

  • 2023/05/14 13:08:59
  • GMT+08:00
  • /