توت‌های قندهاری
2023/05/14 12:06:46

این توت‌های سفید تازه و شیرین یکی از مشهورترین محصولات کشاورزی ولایت قندهار افغانستان هستند و اکنون نیز فصل برداشت آنهاست.

  • 2023/05/14 12:06:46
  • GMT+08:00
  • /