صنعت کنده کاری یشم
2023/05/10 14:04:43

صنعت پیچیده کنده کاری یشم هزاران سال است که در چین منتقل شده است. این چهار قطعه هنری- ساخته شده توسط 40 صنعتگر در طول هشت سال در دهه 1980 از یک سنگ قیمتی به دست آمده و بهترین مهارت های حکاکی یشم معاصر را در کشور به نمایش گذاشته است.

  • 2023/05/10 14:04:43
  • GMT+08:00
  • /