کشاورزی عمودی!
2023/04/27 09:50:32

 پرورش نهال با کمک تجهیزات هوشمند در یک پایگاه پرورش برنج در شهر می شان، استان سی چوان در جنوب غربی چین، هوشمندانه تر و در سطح بالاتر پیش می رود!

  • 2023/04/27 09:50:32
  • GMT+08:00
  • /